Šī dokumenta mērķis ir veidot koncentrētu un skaidri saprotamu galveno kristīgo doktrīnu apkopojumu, ko lietot mācekļu veidošanas procesā. Rīgas baptistu draudze Mājvieta ir Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) dalībniece un pilnībā pievienojas LBDS bīskapa Teoloģiskās komisijas izstrādātajam Kristīgas dzīves kredo.

  1. Trīsvienīgais Dievs: Mēs ticam vienīgajam un patiesajam Dievam, kas eksistē mūžīgi trīs vienlīdz dievišķās personās: Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā. Dievs ir pilnīgs gan savā mīlestībā, gan savā svētumā. Viņš ir visa – gan redzamā, gan neredzamā, Radītājs, tāpēc cienīgs saņemt visu godu un pielūgsmi. Viņš ir mūžīgs, visu zinošs, visspēcīgs un visur esošs Dievs. Viņš visu uztur un pār visu valda, lai piepildītu savus mūžīgos nodomus atjaunot kritušo radību un ievestu cilvēkus attiecībās ar Viņu pašu.
  2. Atklāsme: Dievs savā žēlastībā ir atklājis savu esamību un spēku visā radībā, kā arī īpaši sevi atklājis sava Dēla Jēzus Kristus personā. Mēs ticam, ka Dievs caur savu Garu ir iedvesmojis cilvēku vārdus, kuri pierakstīti Rakstos – Vecās un Jaunās Derības sešdesmit sešās grāmatās jeb Bībelē. Bībele tās kanoniskajā saturā ir Dieva Vārds, kas sevī ietver Dieva atklāsmi par Viņa gribu glābšanai, Dieva norādījumus svētai dzīvei un ticībai, un autoritāti pār visu atklāsmi un zināšanām. Mēs atzīstam, ka mūsu cilvēciskā ierobežotība kā arī mūsu grēcīgums liedz mums zināt visu patiesību pilnībā, bet apliecinām, ka Dieva Gara apgaismoti mēs varam uzzināt Dieva atklāto patiesību.
  3. Radīšana: Mēs ticam, ka Dievs radīja pasauli un visu, kas tajā, un tā savā sākotnējā veidolā bija pilnīga. Mēs ticam, ka Dievs radīja cilvēku – vīrieti un sievieti – pēc sava tēla un līdzības. Dieva dotais uzdevums cilvēkam bija rūpēties un pārvaldīt visu pārējo radību, kā arī būt tuvās un svētās attiecībās ar savu Radītāju. Vīrietis un sieviete ir radīti vienlīdzīgi pēc Dieva tēla un tiem ir vienlīdzīgas iespējas attiecībām ar Dievu kā arī ģimenē, draudzē un pārējā sabiedrībā. Ādams un Ieva tika radīti, lai papildinātu viens otru savienojoties vienas miesas savienībā, kas ir vienīgais paraugs sievietes un vīrieša seksuālajām attiecībām un laulībai, kas savā veidolā atspoguļo Kristus attiecības ar savu draudzi.
  4. Grēkā krišana: Mēs ticam, ka Ādams un Ieva tika radīti Dieva līdzībā un bez grēka, tomēr, paklausot sātana kārdinājumam grēkot, šī Dieva līdzība tika izkropļota gan viņos, gan ikvienā viņu pēctecī (visos cilvēkos). Tā rezultātā visi cilvēki ir atšķirti no Dieva, nepilnīgi katrā savā aspektā (fiziskā, garīgā, emocionālā utt.) un savā nespēcībā mainīties nāvei nolemti. Visu cilvēku lielākā vajadzība ir tikt atjaunotiem attiecībās ar Dievu, kura taisnās tiesas priekšā katram būs jāatbild par savu dzīvi.
  5. Dieva plāns: Mēs ticam, ka jau no pašiem pirmsākumiem Dievs iecerēja izglābt no grēka varas un nāves bezspēcīgus grēciniekus no visām rasēm, tautām, valodām un nācijām. Mēs ticam, ka Dievs vēlas, lai visi cilvēki tiktu glābti un Dievs taisno tos, kuri Dieva dotajā žēlastībā paļaujas uz Jēzu Kristu un Viņa upuri pie krusta. Dievs katru cilvēku aicina derības attiecībās ar Sevi pašu, caur grēku nožēlu un ūdens kristību. Mēs ticam, ka vienu dienu Dievs atjaunos visu radību un pilnībā iznīcinās grēku un nāvi.
  6. Jēzus Kristus Evaņģēlijs: Mēs ticam, ka mūžīgais Dēls kļuva par cilvēku: Vārds tapa miesa, pilnībā Dievs un pilnībā cilvēks, divas dabas vienā Personā. Cilvēks Jēzus, Izraēlam apsolītais Mesija, tika ieņemts pārdabiskā Svētā Gara spēkā un piedzima jaunavai Marijai. Viņš pilnībā paklausīja Savam debesu Tēvam, dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi, darīja pārdabiskas lietas un rādīja brīnumu zīmes, tika krustā sists, trešajā dienā miesā uzcēlās no mirušiem un tika uzņemts debesīs. Mēs ticam, ka iemiesojoties, dzīvojot bezgrēcīgu dzīvi, mirstot pie krusta, augšāmceļoties un paceļoties debesīs Jēzus Kristus rīkojās kā cilvēku pārstāvis un aizvietotājs. Viņš to paveica, lai Viņā mēs varētu būt taisnoti Dieva priekšā – pie krusta Viņš samaksāja par grēku, augšāmceļoties Viņš uzvarēja nāvi un paceļoties debesīs Jēzus tika pagodināts kā mūžīgs Kungs. Mēs ticam, ka vienīgais ceļš pie Dieva ir caur ticību un paļaušanos uz Jēzu Kristu; glābšana nav atrodama ne augstos morālos standartos, ne reliģiskos rituālos, ne citās reliģijās un pasaules uzskatos. Jēzus Kristus ir mūsu taisnība, svētums un atjaunošana.Mēs ticam, ka šī vēsts ir bibliska (Jēzus nāve un augšāmcelšanās, kas minēta Rakstos – Bībelē), teoloģiska un glābjoša (Kristus nomira par mūsu grēkiem, lai nestu izlīgumu cilvēka attiecībās ar Dievu), vēsturiska (ja Jēzus nāve par mūsu grēkiem un augšāmcelšanās nav notikusi, mēs joprojām esam grēka varā), kopīga (visi kristieši jeb Draudze ir Kristus miesa un Viņa līgava, kas pakļaujas Jēzus baušļiem mīlēt Dievu un mīlēt citam citu) un personiska (ne tradīcijas, ne reliģiski rituāli ne arī kāda cita cilvēka izvēle nespēj ietekmēt kāda cita paļaušanos un ticību glābšanai caur Jēzu Kristu).
  7. Grēcinieku attaisnošana: Mēs ticam, ka Kristus ar savu paklausību un nāvi pilnībā atbrīvoja mūs no visiem grēka parādiem Dieva priekšā. Ar savu upuri viņš mūsu vietā nesa sodu, kas mums pienākas par mūsu grēkiem, patiesi un pilnībā apmierinot Dieva taisnību mūsu labā. Tā kā Tēvs par mums ir devis Kristu un Viņa paklausība un sods tika pieņemts mūsu vietā, šī attaisnošana ir no Dieva žēlastības, un nevis cilvēku pūliņu vai labo darbu rezultāts. Mūsu ticība ir atbilde tam, ko Dievs mūsu labā jau ir izdarījis, Jēzum nomirstot pie krusta. 
  8. Svētā Gara spēks: Tēva un Dēla sūtīts, Svētais Gars iemājo ikvienā, kurš nožēlojis savus grēkus Dieva priekšā un savu dzīvi uzticējis Jēzus Kristus vadībai, atzīstot Jēzu Kristu par savas dzīves Kungu. Svētais Gars pārliecina pasauli par grēku, Dieva taisnīgumu un tiesu. Svētā Gara spēkā ticīgie tiek atjaunoti, vienoti, darīti svēti un adoptēti Dieva ģimenē. Svētais Gars brīnumaini un pārdabiski darbojas ticīgo dzīvē un suverēni pēc saviem ieskatiem piešķir katram dāvanas draudzes celšanai un Evaņģēlija izplatīšanai.
  9. Dieva Valstība: Mēs ticam, ka tie, kas žēlastībā glābti un caur Jēzu Kristu ticībā savienoti ar Dievu, Svētā Gara spēkā iemanto Dieva Valstību – piedzīvo Dieva jaunās derības svētības – grēku piedošanu un sirds pārmaiņas, kas atmodina vēlmi pagodināt, uzticēties un paklausīt Dievam. Mūsu labie darbi ir pierādījums Dieva žēlastības darbam mūsos. Dzīvojot kā sālij un gaismai arvien novecojošā un tumšā pasaulē, ticīgajiem nevajadzētu ne norobežoties no pasaules, ne arī nemanāmi saplūst ar to. Tai vietā mēs esam aicināti darīt labu un kalpot savai pilsētai. Mūsu pienākums ir mīlēt savu tuvāko un darīt labu visiem, īpaši tiem, kas pieder Dieva valstībai. Dieva valstība, lai gan ne visā pilnībā, jau ir atnākusi kā Dieva suverēnas gribas izpausme visas radības atjaunošanas darbā, kurā Dievs darbojas caur Savu draudzi. Dieva valstība caur Jēzus draudzi Svētā Gara spēkā ielaužas pasaules tumšajās vietās un sātana pārvaldītajā teritorijā, lai ikvienu caur grēku nožēlu aicinātu atjaunotās attiecībās ar savu Radītāju.
  10. Draudze: Mēs ticam, ka Dieva draudze ir visi Svētā Gara spēkā izglābtie un Jēzus Kristus žēlastībā apzīmogotie cilvēki. Šī universālā Dieva Draudze manifestējas vietējās draudzēs. Draudze ir Kristus miesa un tās galva ir Kristus. Draudzi atšķir Evaņģēlija vēsts, iekšējā disciplīna un tās misija, bet pāri visam – draudzes mīlestība pret Dievu un tās locekļiem vienam pret otru. Jēzus Kristus ir devis mieru ne tikai starp cilvēkiem un Dievu, bet arī cilvēkiem savā starpā. Draudze ir Kristus līgava, ciešām saitēm saistīta un neatdalāma, kurā kristieši dzīvo viens otra vajadzībām, ne tikai savējām, tādējādi liecinot pasaulei par Dieva atjaunošanas plānu visai radībai.
  11. Kristība un Vakarēdiens: Mēs ticam, ka kristība un vakarēdiens ir īpašas simboliskas darbības, kuras iedibinājis pats Jēzus. Kristība ir simbols derības attiecību uzsākšanai ar Kungu Jēzu un Viņa draudzi, bet vakarēdiens apliecina šīs derības turpināšanos ikdienā. Tikai katrs cilvēks pats, izvērtējot savu sirdi Dieva priekšā, var pieņemt lēmumu par kristībām vai dalību vakarēdienā. Citi to nevar ne izlemt (vecāki par bērnu kristīšanu) ne arī aizliegt (mācītājs par citu dalību vakarēdienā). Vakarēdiens ir gan katra cilvēka individuālā, gan arī draudzes kopējā ticības un paļāvības apliecināšana.
  12. Visu lietu atjaunošana: Mēs ticam Jēzus Kristus otrai atnākšanai, kad Viņš atgriezīsies, lai pēdējo reizi tiesātu pasauli un pilnībā atjaunotu Savu valdīšanu. Mēs ticam, ka tajā dienā visi mirušie, gan taisnie, gan netaisnie, celsies augšā, lai saņemtu spriedumu – netaisnie saņemtu mūžīgo atšķirtību no Dieva un sodu ellē, bet taisnie – mūžīgo svētību kopā ar atjaunotu radību un Dieva klātbūtni. Tajā dienā draudze, Jēzus Kristus paklausībā, ciešanās un uzvarā pār nāvi, būs nevainojama Dieva priekšā. Grēks un tā vara tiks pilnībā iznīcināta; viss tiks atjaunots tādā stāvoklī, kā tas bija sakotnēji radīts. Tā būs valstība, kurā nebūs ne sāpju, ne asaru, ne ciešanu. Dievs pats būs visā un visos; visa radība slavēs Dievu par Viņa vareno žēlastību un spēku.

Šī dokumenta veidošanai izmantots LBDS Kristīgas dzīves kredo kā arī “Trinity West Seattle” draudzes un “The Gospel Coalition” draudžu apvienības ticības apliecības.

Mājvietas ticības apliecība .pdf formātā